twitter
rss

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PRINSIP AKAUN TINGKATAN 5
2013

TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUK TUNAI
                   
MINGGU
TOPIK /  SUB TOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI1-2


2 – 11 JAN

8.1 Kawalan Tunai

8.2 Penyata Penyesuaian Bank

(a) Penyata Bank
(b) Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank
(c) Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai dengan Penyata Bank
(d) Kaedah Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank

1. Menjelaskan tujuan kawalan tunai.
2. Menjelaskan fungsi Penyata Bank.
3. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank.
4.Mengenal pasti butiran yang menyebabkan perbezaan baki bank di Buku Tunai dan baki di Penyata Bank.
5.Menyediakan Penyata  Penyesuaian Bank dengan  mengemaskinikan Buku Tunai.
6. Menyediakan Penyata  Penyesuaian Bank tanpa  mengemaskinikan Buku Tunai.
Penerangan
Tunjuk Cara
Sumbang saran
Bahan maujud :
Contoh Penyata
Bank yang sebenar.
Aplikasi TMK
Perisian Perakaunan.3-4

14-25 JAN

8.3 Belanjawan Tunai Dan Varian

(a) Fungsi Belanjawan Tunai
(b) Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai
(c) Perbandingan di antara belanjawan dengan urus niaga sebenar

1. Menyatakan kepentingan belanjawan tunai.
2. Mengenal pasti butiran   penerimaan dan pembayaran.
3. Menyediakan belanjawan tunai secara manual dan berkomputer.
4.Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dan prestasi sebenar.

Penerangan
Tunjuk cara
Aplikasi TMK
Aktiviti Kumpulan
TAJUK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN

MINGGU
TOPIK /  SUB TOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
5- 6

28 JAN- 08 FEB

9.1 Dokumen Penggajian

(a) Slip Gaji
(b) Kaedah Pembayaran:
(i) Tunai
(ii) Cek
(iii) Bayaran Automatik (Automated Payment)1. Menyatakan maksud penggajian.
2. Mengenalpasti kaedah pembayaran gaji


Penerangan
Sumbangsaran
Kuiz
Bahan maujud:
(contoh slip gaji kaki tangan awam dan swasta)

9.2 Kawalan Dalam Penggajian
(a) Pemberian Kuasa
      (Authorisation)
(b) Kawalan dan Keselamatan
      (Security and Control)


1. Mengenal pasti dokumen pemberian kuasa penggajian.
2. Menerangkan maksud Kawalan dalam penggajian.
3. Menjelaskan objektif dan  kepentingan Kawalan dalaman penggajian.


Penerangan
Sumbangsaran
Kuiz
Bahan maujud:
(contoh dokumen pemberian kuasa)
7

CUTI  SEMPENA TAHUN BARU CINA
11/2 – 15/2
8

18- 22 FEB

9.3 Pengiraan Gaji

(a) Pengiraan gaji kasar
(i) Gaji pokok
(ii) Elaun
(iii) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)    – Caruman Majikan
(iv) Pertubuhan  Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) – Caruman Majikan
(b) Jenis-jenis potongan dalam penggajian
(i)  KWSP – Caruman Majikan dan Pekerja
(ii) PERKESO – Caruman Majikan dan  Pekerja
(iii) Cukai Berjadual (PCB)
(iv) Pinjaman Perumahan
(v) Pinjaman Kenderaan
(vi) Lain-lain
   *Yuran Koperasi 
  * Pinjaman Koperasi

1. Mengenalpasti butiran yang menjadi sumber gaji.
2. Menerangkan maksud gaji pokok, elaun, KWSP dan PERKESO.
3. Mengenalpasti butiran yang menyebabkan pengurangan gaji.
4. Menghitung gaji bersih.
5. Merekod pembayaran gaji dalam lejar


Penerangan
Sumbang saran
Kuiz
Laman Web
berkaitan
Bahan maujud:
(contoh Penyata
KWSP & PERKESO)


9.4 Kesan Penggajian Ke Atas Pendapatan


1. Menyatakan maksud gaji dan upah.
2. Menyatakan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu.


Penerangan
Sumbangsaran
TAJUK 10 : PERKONGSIAN

MINGGU
TOPIK /  SUB TOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
9-10

25 FEB – 8 MAC

10.1 Penubuhan Perkongsian

(a) Definisi perkongsian
(b) Ciri-ciri perkongsian
(c) Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan dengan Perjanjian Perkongsian)
(d) Fungsi Perjanjian Perkongsian

1. Menyatakan definisi perniagaan perkongsian.
2. Mengenal pasti ciri-ciri perniagaan perkongsian.
3. Membandingkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal.
4. Menyatakan kandungan Akta Perkongsian 1961.
5. Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian.
6. Menyatakan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian.
7. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu.

Penerangan
Peta Minda
Sumbang saran
Teka silang kata
Kuiz
Aplikasi TMK
Laman web berkaitan
Bahan maujud:
(contoh gambar papan iklan nama-nama perniagaan)


11-12

11-22 MAC

10.2 Ekuiti Pemilik Dalam Perkongsian

(a) Komponen Ekuiti Pemilik
(i) Akaun Modal
(ii) Akaun Semasa
(b) Pengiraan dan Perekodan :
(i)   Faedah atas modal
(ii)  Faedah atas ambilan
(iii) Faedah atas pinjaman
(iv) Gaji rakan kongsi
(v)  Kongsi untung / rugi

1. Menyatakan fungsi Akaun Modal dan Akaun Semasa.
2. Menerangkan kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah.
3. Mengelaskan butir Akaun Semasa dan Akaun Modal.
4. Menghitung :
(a) Faedah atas modal
(b) Faedah atas ambilan
(c) Faedah atas pinjaman
(d) Gaji rakan kongsi
(e) Kongsi untung / rugi
5. Merekod ke  Akaun Modal dan Akaun Semasa.

Penerangan
Tunjuk cara
Peta Minda
Kuiz
Aktiviti kumpulan

10.3 Akaun Penamat

(a) Penyediaan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi
(b) Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi


1. Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal.
2. Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian.
3. Menyediakan Akaun Penamat Perniagaan perkongsian bentuk T dan penyata.

Penerangan
Tunjuk cara
Sumbang saran
Peta Minda
Aplikasi TMK
Carta Alir

10.4 Kunci Kira-kira
(a) Persembahan Akaun Modal dan  Akaun Semasa dalam Kunci Kira-kira.
(b) Penyediaan Kunci Kira-kira


1. Mengenalpasti butiran Kunci Kira-kira perniagaan perkongsian.
2. Menyediakan Kunci Kira-kira.


Penerangan
Tunjuk cara
Sumbang saran
Peta Minda
Aplikasi TMK

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
23/3 – 31/3

TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI)
13 -14

1 – 12 APR

10.5 Pembubaran Perkongsian.

(a) Sebab-sebab pembubaran
(b) Cara merekod pembubaran perkongsian melalui:
(i)  Catatan jurnal
(ii) Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat


1. Menerangkan sebab-sebab berlaku pembubaran.
2. Menyediakan catatan jurnal bagi proses pembubaran perkongsian.
3. Merekod ke akaun yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian.


Penerangan
Tunjuk cara
Sumbang saran
Aktiviti kumpulan

15

15 – 19 APR

 16

22 -26  APR

11.1 Penubuhan Syarikat Berhad

(a) Pengertian Syarikat Berhad
(b) Penubuhan Syarikat (Akta Syarikat  1965)


1. Mengenalpasti ciri-ciri syarikat berhad.
2. Menerangkan penubuhan  sesebuah syarikat berhad.
3. Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad.


Penerangan
Aktiviti kumpulan
Laman web
berkaitan
Bahan maujud:
(contoh prospektus)

11.2 Bentuk Modal

(a) Bentuk modal:
(i) modal dibenarkan
(ii) modal diterbitkan
(iii) modal berbayar
(iv) modal belum diterbitkan
(b) Saham
(i) Jenis saham:
 > Saham Biasa
 > Saham Keutamaan
(ii) Merekod terbitan saham
(iii) Pengertian dividen
(iv) Menghitung dividen


1. Menerangkan maksud modal.
2. Menghitung modal dibenarkan, modal diterbitkan, modal berbayar dan modal belum diterbitkan.
3. Mengenalpasti ciri-ciri saham biasa dan saham keutamaan.
4. Merekod terbitan saham dalam jurnal dan lejar.
5. Menerangkan maksud dividen.
6. Menghitung dividen interim dan dividen akhir.
7. Menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan.

Penerangan
Tunjuk cara
Lawatan industri
(Bursa Saham
Malaysia)
Bahan maujud :
(contoh penyata
milikan saham)11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat
(a) Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira


1. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira.
2. Membezakan format penyata kewangan syarikat berhad, perkongsian dan milikan tunggal.


Penerangan
Sumbang saran
Aplikasi TMK
Bahan maujud: (contoh laporan tahunan syarikat)

                                   TAJUK 12 : KELAB DAN PERSATUAN

MINGGU
TOPIK /  SUB TOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI


17

29 APR  - 3 JUN
12.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan
(a) Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966
(b) Sumber hasil dan jenis belanja
(c) Belanja hasil dan modal, pendapatan hasil dan modal

12.2 Perbandingan perakaunan kelab dan   persatuan dengan entiti perniagaan

12.3 Yuran
(a) Jenis-jenis yuran
(b) Penyediaan Akaun Yuran ahli

12.4 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran
(a) Penyediaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran

12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
(a) Penyediaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

1. Mengenalpasti ciri-ciri kelab dan persatuan.
2. Menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja.
3. Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal.
4. Membezakan perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal.
5. Membandingkan akaun yangterlibat antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan.
6. Mengenalpasti jenis-jenis yuran.
7. Menghitung yuran ahli.
8. Menyediakan Akaun Yuran.
9. Menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran.
10. Menghitung untung atau rugi aktiviti  berkala kelab dan persatuan.
11. Menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

Penerangan
Aktiviti kumpulan
Kuiz
Laman web
berkaitan
Lawatan industry

12.6 Kunci Kira-kira
(a) Pengertian dan pengiraan Dana Terkumpul.
(b) Penyediaan Kunci Kira-kira


1. Menerangkan maksud dana terkumpul.
2. Menghitung dana terkumpul.
3. Menyediakan Kunci Kira-kira.

Penerangan
Tunjuk cara
Aplikasi TMK

18 - 19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
6  – 17 MEI
20
REFLEKSI PEPERIKSAANCUTI PERTENGAHAN TAHUN
25 MEI - 19 JUN 2013

TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP

MINGGU
TOPIK /  SUB TOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI21 – 22

10 – 21 JUN

13.1 Punca Rekod Tak Lengkap
(a) Pengertian Rekod Tak Lengkap

13.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira

13.3 Penentuan Pendapatan
(a) Kaedah perbandingan
(b) Kaedah analisis
(c) Penyediaan Penyata Pendapatan

13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira.
(a) Penyediaan Kunci Kira-kira selepas  penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah

1. Menerangkan maksud rekod  tak lengkap.
2. Menyenaraikan contoh-contoh perniagaan yang menyimpan rekod tidak lengkap.
3. Mengenalpasti kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.
4. Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis.
5. Menghitung modal.
6. Menghitung untung atau rugi perniagaan.
7. Menghitung jualan dan belian.
8. Menganalisis Buku Tunai.
9. Menganalisis belanja dan hasil.
10. Menyediakan Penyata Pendapatan.
11. Menyediakan Kunci Kira-kira.


Penerangan
Tunjuk cara
Sumbang saran
Perbincangan
Aktiviti kumpulan
Peta minda


TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN


MINGGU
TOPIK /  SUB TOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI23 - 24


24 JUN –  4 JUL

25

8 – 12 JUL


14.1 Konsep Kos

(a) Definisi dan jenis kos
(i) Kos Tetap
(ii) Kos Berubah
(b) Pengiraan Kos Tetap dan Kos Berubah

1. Menerangkan pengertian konsep kos.
2. Menyatakan jenis-jenis kos.
3. Menghitung kos tetap dan kos berubah.
4. Menghubung kaitkan kos tetap dan kos berubah dengan  tingkat pengeluaran.
Penerangan
Tunjuk cara

14.2 Kos Pengeluaran

(a) Komponen Kos Pengeluaran
(i) Bahan Langsung
(ii) Buruh Langsung
(iii) Overhed Kilang
(iv) Kerja dalam proses


1. Menyenaraikan komponen-komponen  kos pengeluaran.
2. Menghitung kos prima dan kos overhed.
3. Menghitung kos pengeluaran.

Penerangan
Tunjuk cara
Tayangan filem
dokumentari
Aktiviti kumpulan
Lawatan industry

14.3 Akaun Pengeluaran

(a) Penyediaan Akaun Pengeluaran


1. Menyediakan Akaun Pengeluaran.
2. Merekodkan pemindahan kos pengeluaran ke Penyata Pendapatan.
3. Menyediakan Penyata Kos Pengeluaran (tidak termasuk harga pasaran).
Penerangan
Tunjuk cara
Aplikasi TMK

14.4 Analisis Kos Volum Untung

(a) Definisi Analisis Kos Volum Untung
(b) Analisis Titik Pulang Modal:
(i)   Kaedah Margin Caruman
(ii)  Kaedah Graf
(iii) Kaedah Margin Keselamatan
(c) Pengiraan Titik Pulang Modal
(i)   Kos Tetap
(ii)  Kos Berubah
(iii) Margin Caruman


1. Menerangkan maksud kos volum untung.
2. Menerangkan pengertian titik pulang modal dan margin caruman.
3. Menghitung titik pulang modal menggunakan kaedah margin caruman.
4. Menunjukkan titik pulang modal melalui kaedah graf.
5. Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal.
Penerangan
Tunjuk cara
Perbincangan
Aktiviti kumpulan
Aplikasi TMK

TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN

MINGGU
TOPIK /  SUB TOPIK
OBJEKTIF
AKTIVITI
26

15 – 19 JUL


15.1 Maklumat Pengurusan

(a) Pengenalan kepada maklumat pengurusan
    (i) Jenis maklumat
       # Perakaunan Kewangan
       # Perakaunan Pengurusan
    (ii) Tujuan maklumat pengurusan
       # Perancangan
       # Kawalan
(b) Penyampaian maklumat pengurusan
(i) Analisis maklumat
(ii) Laporan (Surat, Memo dan Email)
(iii) Komunikasi


1. Menerangkan maksud perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan.
2. Membezakan fungsi perakaunan kewangan dan perakaunan  pengurusan.
3. Menerangkan maksud dan tujuan maklumat pengurusan.
4. Menerangkan cara penyampaian maklumat pengurusan.


Penerangan
Laman web
berkaitan
Aplikasi TMK
MINGGU

TOPIK /  SUB TOPIK

OBJEKTIF

AKTIVITI27


23 – 26 JUL


15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah
(a) Fungsi dan pengiraan
(i) Nisbah Keberuntungan:
 # Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan / Mark-Up)
 # Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin)
 # Peratus Untung Bersih atas Jualan
 # Pulangan atas Modal
(ii) Nisbah Kecairan
 # Nisbah Semasa termasuk Nisbah Ujian Mampu.
 # Nisbah Ujian Asid
(iii) Nisbah kecekapan
 # Kadar Pusing Ganti Stok
 # Tempoh kutipan dan pembayaran hutang


1. Menerangkan maksud setiap nisbah.
2. Menyatakan rumus bagi setiap nisbah.
3. Menghitung setiap nisbah.

Penerangan
Tunjuk cara
Perbincangan
Kuiz


15.3 Mentafsir Nisbah

(a) Membandingkan prestasi mengikut jangka masa.
(b) Membezakan prestasi antara firma


1. Membandingkan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi.
2. Membuat rumusan setiap nisbah antara firma.
3. Membuat keputusan memilih firma.
4. Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan.


Penerangan
Sumbang saran
Aktiviti kumpulan
Bahan maujud:
(contoh laporan tahunan
perniagaan)


28 - 29

29 JUL – 06 OGOS
ULANGKAJI PELAJARAN


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(7 – 18 OGOS )

30- 31

19 – 30 OGOS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

32- 40

20 SEP- 2 NOV
ULANGKAJI PELAJARAN
41-44

PEPERIKSAAN SPM BERTULIS
5 NOV – 6 DIS


CUTI AKHIR TAHUN
16 NOV - 31 DISEMBER

0 comments:

Post a Comment